09/03/2015

THƠ: NGŨ NGÔN THÁNG BA
HUY THANH
*
Nắng tàn phai ký ức
Nhang khói lạnh đời nhau
Bài thơ phai nét mực
Nát từng phiến chiêm bao
*